Hopp til innholdet

Vilkår og salgsbetingelser

Retur og refusjon

Ønsker du å angre på hele eller deler av en bestilling, send en epost til post@eubiotek.net, så hjelper vi deg videre med opprettelse av retur. Kunden står selv for kostnaden ved retur. Les mer om angrerett i våre vilkår og salgsbetingelser.


Vilkår og salgsbetingelser

 1. Avtalen
  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
 2. Partene
  Selger er EU BioTek AS, Trondheimsveien 86, 2040 Kløfta, post@eubiotek.net, org nr. 915 294 324 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
  Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
 3. Pris
  Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Prisene er oppgitt i NOK og MVA er inkludert i prisen for de det gjelder. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.
 4. Avtaleinngåelse
  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
 5. Betalingen
  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
 6. Levering
  Varen kan leveres i to trinn, først leveres test-kittet som skal benyttes for å sample inn det nødvendige prøvematerialet for analysering. Deretter leveres et analysesvar til den behandler du har valgt til oppfølging av testresultatet. Levering er skjedd når din valgte behandler har mottatt testresultatet. Testresultatene er som oftest ferdig analysert fra 7-10 dager etter at laboratoriet har mottatt prøvematerialet. Test-kit sendes som regel fra selger innen 1-5 dager fra bestilling, avhengig av offisielle helligdager og normal åpningstid. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren sende varen via post/FedEx til kjøper uten unødig opphold, og senest 15 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. For å unngå forsinkelser er det kjøpers eget ansvar å sørge for at prøvematerialet (blod- eller urinprøve) er tilstrekkelig i mengde og utførelse for at laboratoriet skal kunne utføre analysen som bestilt. 
 7. Risikoen for varen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
 8. Angrerett

    Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Dersom kjøperen har betalt for en test-analyse, fått tilsendt         test-kit og allikevel angrer seg, vil informasjonen under være gjeldende. Men, angrefristen gjelder ikke dersom blod- eller urinprøven er sendt til laboratoriet og analysering allerede er igangsatt.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe: Ved kjøp av test-analyse med tilsendt test-kit, vil angrefristen løpe fra dagen etter at test-kittet er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer
varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller
dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen
rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

10. Mangel ved varen/tjenesten – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Alle varer som selges i nettbutikken er forhåndsbetalte analysetjenester. Det eneste man kan reklamere på er selve  test-kittet. Hvis det foreligger en mangel ved test-kit må kjøper umiddelbart etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Selger vil da kostnadsfritt sende nytt test-kit.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Alle varer som selges i nettbutikken er forhåndsbetaling for analysetjenester. Kjøp og aktivering av tjenestene er derfor ikke mulig uten at kjøper belastes de kostnader som er angitt for den bestilte vare. 

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Personopplysninger forbundet med betaling og forsendelse vil være påkrevd for å få oppfylt bestillingen.

Personopplysninger i forbindelse med testresultater håndteres annerledes. Testresultatene er anonymisert og inneholder kun alder, prøvetakingsdato, kjønn og et referansenummer som følger hvert test-kit. Dette gjøres av hensyn til GDPR fra 25.mai 2018.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr

Translate »